Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

ngôn ngữ hàn quốc

NGÔN NGỮ TRÊN GIẤY (PHẦN 5)

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều đọc sách. Nhiều người - người nghèo, người mù chữ, người bị cô lập, người thờ ơ - không hề tham gia, ít nhất là không trực tiếp tham gia, vào cuộc cách mạng của Gutenberg. Và trong bộ phận những…

Ngôn ngữ trên giấy trắng

Từ khi bắt đầu biết viết, con người đã để lại dấu vết lên bất cứ thứ gì có ở xung quanh - phiến đá nhẵn, miếng gỗ, mảnh vỏ cây, mảnh vải, khúc xương, mảnh gốm vỡ. Những thứ dễ hỏng như vậy là phương tiện nguyên thủy của chữ viết. Chúng có…