Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

ngôn ngữ tư duy là gì

NGÔN NGỮ TRÊN GIẤY (PHẦN 2)

Yêu cầu đọc chậm và tập trung khiến việc đọc sách trở nên vất vả. Đó cũng là lý do không ai đọc thầm, ngoại trừ trường hợp lạ kỳ của Ambrose. Đọc to các âm tiết là cần thiết để hiểu được chữ viết. Những hạn chế không thể chấp nhận được với…