Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.
Browsing Tag

ngôn ngữ và trí thông minh

NGÔN NGỮ TRÊN GIẤY (PHẦN 4)

Sau khi hoàn chỉnh phương pháp in nổi, Gutenberg nhanh chóng dùng nó để in văn bản xá tội cho các nhà thờ Thiên chúa. Công việc sinh lợi rất tốt, nhưng đó không phải tất cả kế hoạch Gutenberg dành cho cỗ máy mới của mình, ông có tham vọng…